O firme
 Magnéziová soľ
 Rašelina
 Agrokor s.r.o.
  Kontakt
 

spet  späť
 

El. spol. s r.o.
Ekologické a veterinárne laboratória
Akreditované skúšobné laboratória s certifikátom správnej laboratórnej praxe
Duklianska 46, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053/4424740
Fax: 053/4427735

Protokol o skúške č: 03 / 00738

  Objednávateľ skúšok

Odosielateľ:
SLOVEN s r.o.
Ul. Zimná 54, 052 01 Spišská Nová Ves
Odosielateľ:
Zákazka: 03-00708
Objednávka: z 11.11.2002
Počet vzoriek: 1

Dátum prevzatia vzoriek: 13.03.03
Dátum vykonania skúšok:: 18.03.03
Dátum vystavenia protokolu: 18.03.03

 
Výsledky skúšok

P.č
Číslo vzorky
Označenie vzorky
1
03-001662
Bišofit
Meraná veličina
/ parameter/ znak
Meracia
jednotka
Výsledok
skúšky
Neistota
merania
Skúšobná
metóda
Medza
stanovenia
Metodický
predpis

Typ
skúšky

Mg
%
12.29
4.0 rel %
AES-ICP
0.01
IP 1.26
A
Chloridy
%
35.798
 
OA
0.001
IP 5.3
A

Popis skratiek použitých metód a meracie prístroje

 
Metóda
Typ prístroja
Rok kalibrácie
AES-ICP
Atóm. emisná spektromet.s ind. viazanou plazmou
VARIAN LIBERTY 2000 SPS
2001
OA
Odmerná analýza
   

Typ skúšky
A - akreditované, N - neakreditované, SA - subdodávka akreditovaná, SN - subdodávka neakreditovaná

Neistota merania
V prípade neistoty sa jedná o kombinovanú rozšírenú neistotu

Prehlásenie
Skúšobné laboratórium prehlasuje, že výsledky skúšok sa týkajú len predmetu skúšok.
Tento protokol môže byť reprodukovaný jedine celý, časť protokolu len so súhlasom skúšobného laboratória.
Akreditácia laboratória alebo jeho protokol o skúške sám o sebe neznamená v žiadnom prípade schválenie výrobku orgánom udeľujúcim akreditáciu, alebo akýmkoľvek iným orgánom.

Reklamácie
Reklamovať výsledky laboratórnych skúšok možno do 30 dní od dátumu odoslania výsledkov zákazníkovi. Akceptované a vybavované sú písomne podané reklamácie.

Uchovávanie zvyškov vzoriek

  • a) Uchovávané sú iba vzorky, u ktorých sa pôvodné vlastnosti časovo nemenia
  • b) Vzorky sú uchovávané do definitívneho prevzatia výsledkov skúšok zákazníkom, t.j. do doby uplynutia podmienok reklamácie
  • c) Vrátenie zvyšku vzoriek - vzorky sa vracajú zákazníkovi na základe jeho písomnej žiadosti a na jeho náklady. V ostatných prípadoch sú zvyšky vzoriek po uplynutí doby uchovávania likvidované