O firme
 Magnéziová soľ
  Rašelina
  Agrokor s.r.o.
  Kontakt
 

spet  späť
 

El. spol. s r.o.
Ekologické a veterinárne laboratória
Akreditované skúšobné laboratória s certifikátom správnej laboratórnej praxe
Duklianska 46, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053/4424740
Fax: 053/4427735

Protokol o skúške č: 02 / 03122

  Objednávateľ skúšok

Odosielateľ:
SLOVEN s r.o.
Ul. Zimná 54, 052 01 Spišská Nová Ves
Odosielateľ:
Zákazka: 02-03102
Objednávka: z 11.11.2002
Počet vzoriek: 1

Dátum prevzatia vzoriek: 12.11.02
Dátum vykonania skúšok: 26.11.02
Dátum vystavenia protokolu: 26.11.02

 
Výsledky skúšok

P.č
Číslo vzorky
Označenie vzorky
1
02-009237
BIŠOFIT (MgCl2)
Meraná veličina
/ parameter/ znak
Meracia
jednotka
Výsledok
skúšky
Neistota
merania
Skúšobná
metóda
Medza
stanovenia
Metodický
predpis

Typ
skúšky

Mg
g/l
109.000
1.5 rel %
AES-ICP
0.001
IP 1.26,STN 75 7466
A
chloridy
g/l
320.000
1.5 rel %
OA
0.002
IP 5.3, STN 83 0530
A
MgCl2
g/l
426.890
1.5 rel %
AES-ICP
0.002
IP 1.26, STN 75 7466
A
B
mg/l
65.00
6.0 rel %
AES-ICP
0.01
IP 1.5, STN 75 7466
A
Na
mg/l
1205.00
3.0 rel %
AES-ICP
0.05
IP 1.29, STN 75 7466
A
Pcelk.
mg/l
<0.5
 
AES-ICP
0.50
IP 1.31, STN 75 7466
A
K
mg/l
677.30
4.0 rel %
AES-ICP
0.20
IP 1.24, STN 75 7466
A
Ca
mg/l
199.0000
7.0 rel %
AES-ICP
0.0005
IP 1.9, STN 75 7466
A
Fe
mg/l
0.590
3.0 rel %
AES-ICP
0.002
IP1.18, STN 75 7466
A
bromidy
mg/l
8282.48
5.0 rel %
UV/VIS
0.20
IP 2.20
A
Sr
mg/l
7.170
5.0 rel %
AES-ICP
0.001
IP 1.37, STN 75 7466
A
reakcia vody pH
-
4.92
4.5 rel %
Potenc.
1.00
IP 2.11, STN 83 0520
A
merná hmotnosť
kg/m3
1310.000
 
GA
0.500
IP 4.45
N
agresívny CO2
mg/l
21.80
8.0 rel %
OA
2.00
IP 2.8
A
síra
mg/l
144
7.5 rel %
GA
10
IP 1.35, STN 75 7442
A
Li
mg/l
0.301
4.5 rel %
AES-ICP
0.005
IP 1.25, STN 75 7466
A
Cr cel
mg/l
<0.2
 
AES-ICP
0.200
IP 1.14, STN 75 7466
A
Mn
mg/l
0.410
2.5 rel %
AES-ICP
0.002
IP 1.27, STN 75 7466
A
Ni
mg/l
<0.5
 
AES-ICP
0.50
IP 1.30, STN 75 7466
A
Cu
mg/l
0.105
3.8 rel %
AES-ICP
0.005
IP 1.17, STN 75 7466
A
Zn
mg/l
0.537
9.2 rel %
AES-ICP
0.005
IP 1.49, STN 75 7466
A
Ba
mg/l
0.092
6.7 rel %
AES-ICP
0.001
IP 1.6, STN 75 7466
A
Pb
mg/l
<0.03
 
AES-ICP
0.03
IP 1.32, STN 75 7466
A
As
mg/l
<0.03
 
HG-AAS
0.03
IP 1.3, STN 75 7456
A
Se
mg/l
<0.03
 
HG-AAS
0.03
IP 1.39, STN 75 7434
A
jodidy
mg/l
0.105
20 rel %
UV/VIS
0.004
IP 2.25
A
Cd
mg/l
<0.005
20 rel %
AES-ICP
0.005
IP 1.10, STN 75 7466
A
V
mg/l
0.160
12.0 rel %
AES-ICP
0.005
IP 1.45, STN 75 746
A
Hg
mg/l
0.0009
11.0 rel %
AAS-AMA
0.0001
IP 1.22
A
Mo
mg/l
<0.05
 
AES-ICP
0.05
IP 1.28,STN 75 7466
A
Sb
mg/l
<0.03
 
HG-AAS
0.03
IP 1.36,STN 75 7466
A
vodivosť
mS/m
8920.00
3.0 rel %
KOND.
0.01
IP 2.12, STN 75 7362
A

Popis skratiek použitých metód a meracie prístroje

 
Metóda
Typ prístroja
Rok kalibrácie
HG-AAS
Atóm. absorb. spektromet. s gener hzdridov
VARIAN SPECTRAA 300A VGA-76
2000
AES-ICP
Atóm. emisná spektromet.s ind. viazanou plazmou
VARIAN LIBERTY 2000 SPS
2001
UV/VIS
Spekrometria UV/VIS
Specord UV/VIS, SPECOL 11
2000
GA
Gravimetrická analýza
Váhy:COBOS A-150-SX,PRECISA 200A
2000
AAS-AMA
Atóm. absorbčná spektromet. -analyzátor AMA-254
ALTEC AMA254
2000
OA
Odmerná analýza
   
Potenc.
Potenciometria
pH meter
2000

Typ skúšky
A - akreditované, N - neakreditované, SA - subdodávka akreditovaná, SN - subdodávka neakreditovaná

Neistota merania
V prípade neistoty sa jedná o kombinovanú rozšírenú neistotu

Prehlásenie

Reklamácie
Reklamovať výsledky laboratórnych skúšok možno do 30 dní od dátumu odoslania výsledkov zákazníkovi. Akceptované a vybavované sú písomne podané reklamácie.

Uchovávanie zvyškov vzoriek

  • a) Uchovávané sú iba vzorky, u ktorých sa pôvodné vlastnosti časovo nemenia
  • b) Vzorky sú uchovávané do definitívneho prevzatia výsledkov skúšok zákazníkom , t.j. do doby uplynutia podmienok reklamácie
  • c) Vrátenie zvyšku vzoriek - vzorky sa vracajú zákazníkovi na základe jeho písomnej žiadosti a na jeho náklady. V ostatných prípadoch sú zvyšky vzoriek po uplynutí doby uchovávania likvidované