O firme
 Magnéziová soľ  Rašelina
  Agrokor s.r.o.
  Kontakt
 

spet  späť
 

El. spol. s r.o.
Akreditované skúšobné laboratória s certifikátom správnej lab. praxe SKTC - 138
Ekologické a veterinárne laboratória
Duklianska 46, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053/4424740
Fax: 053/4427735

Protokol o skúške č: M 774 / 02

  Objednávateľ skúšok

Odosielateľ: Sloven s r.o. Sp. Nová Ves
Objednávateľ: detto
Zodp. pracovník:
Telefón:
Objednávka: zmluva
Zákazka: 02-03155
Počet vzoriek: 01

Dát. prevz. vzoriek: 14.11.2002
Dát. vykon. skúšok: 14.11.2002
Dát. vystav.protokolu: 21.11.2002

Údaje o vzorkách
P.č.
Čís.vz.
Označ.vz.
Odobral
Dát.odberu
Typ vzorky
Popis vz.
Účel skúšky
01.
02-009237
Bišoft 30% MgCl2
 
 
tekutina
Priemyselný
výrobok
Mikrobiologický rozbor

Výsledky skúšok

Číslo
vzorky
Stan.parameter
Jednotka
Stanov.
hodnota
Neistota
merania
Metóda
Hranica
Stanov.
Metodický
Predpis
Typ
skúšky
02-009237
Salmonella sp.
 
neg./25l/vz
 
Kultivačná
 
IP 7.29.
STN EN 12 824
A
 
Počet kvasiniek
KTJ/ml
0 b/Vz
30 rel. %
   
7.6.STN ISO 7954
A
 
Enterobacteriaceae
KTJ/ml
0 b/Vz
30 rel. %
   
7.42.STN ISO 7402
A
 
Počet plesní
KTJ/ml
0 b/Vz
30 rel. %
   
7.6. STN ISO 7954
A
 
Escherichia coli
KTJ/ml
0 b/Vz
30 rel. %
   
7.26.STN ISO 8523
A
 
Pseudomonas
aeruginosa
KTJ/ml
0 b/Vz
30 rel. %
   
7.27.STN 560100
A
 
Staphylococcus
aureus
KTJ/ml
0 b/Vz
25 rel. %
   
7.3.STN ISO 6888
A
 
Celkový počet
mikroorg.
KTJ/ml
256 /Vz
40 rel. %
   
7.1.STN ISO 4833
A

Typ skúšky A - akreditovaná N - neakreditovaná SA - subdodávka akreditovaná SN - subdodávka neakreditovaná
Kvalitatívna anaýza - prítomnosť patogénov a podm. patogénov:
Priamo: bez nálezu.
Selektívne pomnoženie: bez nálezu.

 
Príloha č. 22 k štvrtej hlave druhej časti potravinového kódexu: Kozmetické prostriedky.
II. Pasty a iné prípravky na čistenie zubov a dutiny ústnej, prípravky na holenie, na masáž, proti poteniu a na odstraňovanie zápachu tela, prípravky repelentné, čistiace pleťové vody a emulzie, krémy a oleje, prípravky na opaľovanie, pleťové masky a zábaly, brilantíny, emulzie a oleje na vlasy a pokožku hlavy, rúže, líčidlá, lepidlá a emaily na maskovanie, prípravky na odmaľovanie.

Zhodnotenie:

Počet vzoriek: 01 z toho nadlimitných: 0

v norme: 01

Počet parametrov: 09 z toho nadlimitných: 0

v norme: 09

 
Zoznam príloh:
Skúšobné laboratórium prehlasuje, že výsledky skúšok sa týkajú len predmetu skúšok.
Tento protokol môže byť reprodukovaný jedine celý a s písomným súhlasom skúšobného laboratória.
Akreditácia laboratória alebo jeho protokol o skúške sám osebe neznamená v žiadnom prípade schválenie výrobku orgánom udeľujúcim akreditáciu alebo akýkoľvek iným orgánom.

Reklamácie:
Reklamovať výsledky laboratórnych skúšok možno do 30 dní od dátumu odoslania výsledkov zákazníkovi.
Akceptované a vybavované sú písomne podané reklamácie.

Uchovávanie zvyškov vzoriek:

  • a) Uchovávané sú iba vzorky, u ktorých sa pôvodné vlastnosti časovo nemenia.
  • b) Vzorky sú uchovávané do definitívneho prevzatia výsledkov skúšok zákazníkom t.j. do doby uplynutia podmienok reklamácie.
  • c) Vzorky po ukončení mikrobiologického vyšetrenia sú likvidované.