O firme
 Magnéziová soľ
 Rašelina
  Agrokor s.r.o.
  Kontakt
 

spet  späť

arrow-black ATEST posypovej soli


 


ODBORNÝ POSUDOK 

Č. 4 – 7/2003
k analýze zloženia posypovej soli

 
Objednávateľ: SLOVEN, s.r.o.
Zimná 54
052 01 Spišská Nová Ves

Vypracoval: Ing. Hana Mjartanová
Č. osvedčenia: 94/02-6.3

1. MENO A PRIEZVISKO OPRÁVNENEJ OSOBY

Ing. Hana Mjartanová, č. osvedčenia 94/02-6.3

2. ÚČASŤ ĎALŠÍCH SUBJEKTOV NA POSUDZOVANÍ

Posudok bol vypracovaný na základe výsledkov chemických a fyzikálnych analýz vykonaných v Geoanalytických laboratóriách Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Spišskej Novej Vsi.

3. DÔVOD VYPRACOVANIA ODBORNÉHO POSUDKU

Posúdenie analýzy zloženia priemyselnej soli za účelom vhodnosti a nezávadnosti materiálu používaného ako posypový materiál k zimnej údržbe ciest.

4. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA

SLOVEN, s.r.o.
Zimná 54
052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 36 210 668
DIČ: 0036 210 668/732
Tel/Fax: 053 42 97 505
Zastúpený: JUDr. Jozef Biroš

5. PREDMET POSUDZOVANIA

Posypový materiál BIOMAG – chlorid horečnatý, pôvod – Volgogradská oblasť, Rusko

6. POSTUP A METÓDA POSUDZOVANIA

K hodnoteniu analýz zloženia soli a jej vhodnosti ako posypového materiálu boli použité legislatívne, technické a hygienické normy:

  • STN 5801 11 Metódy skúšania soli
  • Normy na priemyselné soli 43-010-84
  • Hygienický predpis č. 50 MZ
  • Nariadenie vlády SR č. 206/88 Zb. o jedoch a látkach škodlivých zdraviu
  • Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR o najvyšších prípustných hodnotách škodlivých látok v pôdach č. 531/1994 – 540
  • Metodický pokyn MŽP SR č. 796/1993, príloha č. 2: Ukazovatele a normatívy pre asanáciu znečistenej zeminy a podzemných vôd
  • Zákon 223/2001 O odpadoch a Vyhláška č. 283/2001
  • Nariadenie vlády SR č. 141/93 Zb. k ukazovateľov prípustného stupňa znečistenia vôd

7. VÝSLEDOK HODNOTENIA SOLI

Posudzované boli fyzikálno - chemické parametre posypovej soli
BIOMAG - MgCl z lokality, Volgogradská oblasť, Rusko

Na základe výsledkov fyzikálno-chemických analýz boli posudzované v zmysle vyššie uvedených legislatívnych noriem tieto ukazovatele:

As, Pb, Cd, Cr, CU, Ni, Hg, Zn, Sb, CN -

 Obsahy ťažkých toxických kovov a toxických aniónov sú stopové a zodpovedajú zaradeniu do kategórie "A", čo predstavuje fónové hodnoty charakterizujúce ich prírodné obsahy, resp. dohodnuté hodnoty požadovanej medze citlivosti analytického stanovenia.

8. ZÁVER

Na základe komplexného posúdenia všetkých známych skutočností a dostupných materiálov v súlade s vyššie uvedeným hodnotením

odporúčam

Posypový materiál MIOMAG - chlorid horečnatý, pôvod - Volgogradská oblasť, Rusko používať ako posypový materiál k zimnej údržbe cestných komunikácií pri dodržaní technologického postupu pri jeho aplikácii.

Odborný posudok je platný len s prílohou atestu z analytickej kontroly materiálu.

 

Posudok obsahuje: 3 strany

Príloha: atest chemických a fyzikálnych analýz

Dátum vydania posudku: 6.2.2004