O firme
  Magnéziová soľ
  Rašelina
  Agrokor s.r.o.
  Kontakt
 

spet  späť
 


KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
Podľa Vyhlášky MH SR č. 515/2001

Vydané dňa: 16.12.2002

 1. IDENTIFIKÁCIA VÝROBKU A SPOLOČNOSTI

Obchodný názov: BIŠOFIT

Spôsoby použitia:

 • ako surovina na výrobu kovového horčíka
 • ako suroviny na získanie oxidu horčíka – MgO
 • ako komponent pri zemných vrtoch
 • ako rozmrazovacia kvapalina – napr. postrek cestných komunikácií proti ľadu, nemrznúca zmes do betónov
 • využiť protiprachové účinky – napr. postrek pri stavených, búracích prácach
 • ako prostriedok proti spekaniu a zamŕzaniu pri preprave sypkých materiálov
 • ako prostriedok na zníženie horenia a zvýšenie efektívnosti zhorenia v ohniskách
 • ako medicínsky preparát – na liečebné účely
 • ako surovina na výrobu umelých hnojív

IDENTIFIKÁCIA DOVOZCU:

SLOVEN spol. s r.o.,
ul. Zimná 54,
052 01 Spišská Nová Ves

Tel.: 053/4297504, fax: 053 4297505

Núdzové informácie:
Klinika pracovného lekárstva, Toxikologické informačné centrum, Ďumbierska 3, 831 01 Bratislava
Tel.: 02/54 77 41 66, fax: 02/54 77 46 05

 
2. INFORMÁCIE O ZLOŽENÍ

Nebezpečné látky: žiadne látky, ktorých koncentrácia je nad limitom klasifikujúcim výrobok ako nebezpečný pre zdravie človeka sa vo výrobku nenachádzajú

Chemické zloženie: jedná sa o 42,68 % roztok MgCl 2

BIŠOFIT – MgCL 2 – chlorid horečnatý

Obsah v % - 42,68 %

Číslo CAS: 7791-18-6
Číslo ES (EINECS): 232-094-6

Výstražný symbol nebezpečnosti: žiadne

R – veta: žiadna

S – veta: žiadna

pH: 4,92

Konduktivita: 8 920 mS/m

Rozpustené látky: 439 582 mg/l

Nasledovné literárne údaje sú pre pevnú látku MgCl 2 . 6 H 2O (Magnesium chloride hexahydrate):

LD 50 oral - 8 100 mg/kg

HoDL – 0,5g/kg RoDL – 2,8 g/kg RpDl – 0,225 g/kg

RsDL - ,9 g/kg RvDL – 0,176 g/kg

 
3. INFORMÁCIE O RIZIKÁCH

Dôležité zdravotné riziká: nie súznáme poškodenia zdravia v prípade používania podľa doporučenia

Envirometnálne riziká: v nezriedenom stave zabrániť kontaminácii povrchových a podzemných vôd

Ekotoxicita: v neriedenom stave

 • na rybách (poecilia reticulata) EC 50 = 27,92 ml/l – nie je nebezpečný
 • na perloočkách (daphnia magna) EC 50 = 3,9 ml/l – je nebezpečný
 • zelená riasa (scenedesmus quadricauda) IC 50 = 3,39 ml/l – je nebezpečný
 • koreň rastliny (sinapis alba) IC 50 = 7,1 ml/l – je nebezpečný

Obsah rizikových prvkov: Cr celk., Ni, Pb, As, Se, Cd, Hg, Mo, Sb je pod medzou stanovenia, prípadne ich obsahy sú po limitnou hodnotou pre pitnú vodu

Ďalšie riziká: rozliaty výrobok môže spôsobiť šmykľavú podlahu

 
 
4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI

 Vzhľadom ku skutočnosti, že predmetný výrobok neobsahuje žiadne látky, ktorých koncentrácia je nad limitom klasifikujúcim výrobok ako nebezpečný pre zdravie človeka (predmetný výrobok je možné používať aj v medicíne) nie sú ani žiadne špeciálne požiadavky na poskytnutie prvej pomoci.

 
5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

Roztok Bišofitu je nehorľavá kvapalina

 
6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

Bezpečnostné opatrenia pre ochranu osôb: nie sú požadované

Bezpečnostné opatrenia pre ochranu životného prostredia

Doporučené metódy čistenia a zneškodnenia: čistou vodou opláchnuť, prípadne nariediť

 
7. OPATRENIA PRI ZAOBCHÁDZANÍ A SKLADOVANÍ

Pokyny pri zaobchádzaní: manipulovať v súlade s priemyselnou hygienou pre tovar a bezpečnostnými predpismi.

Pokyny pre skladovanie: nádoby s predmetnou látkou udržiavať tesne uzavreté, zabezpečené proti náhodnému úniku.

 
8. KONTROLA EXPOZÍCIE A OSOBNÁ OCHRANA

Vzhľadom ku skutočnosti, že predmetný výrobok neobsahuje žiadne látky, ktorých koncentrácia je nad limitom klasifikujúcim výrobok ako nebezpečný pre zdravie človeka nie sú stanovené špecifické kontrolné parametre vrátane najvyšších prípustných limitov pre expozície zamestnancov na pracovisku.

Ochrana pri dýchaní: zvláštna ochrana nie je potrebná

Ochrana očí: zvláštna ochrana nie je potrebná

Ochrana rúk: zvláštna ochrana nie je potrebná

Ochrana pokožky: zvláštna ochrana nie je potrebná

Hygienické opatrenia: dodržiavanie pracovnej hygieny

Enviromentálna kontrola expozície: v prípade povrchových vôd – RL 105 – 1 000 mg/l;
Mg – 100 mg/l; Cl - - 200 mg/l

 
 9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Fyzikálny stav: kvapalina

Farba: biela

Zápach: bez zápachu

pH: 4,92

Koncentrácia: 46,86 %

Rozpustné látky: 439 582 mg/l

Merná hmotnosť: 1 3120,0 kg/m 3

Vodivosť: 8 920 mS/m

 
10. STABILITA A REAKTIVITA

Podmienky za ktorých je výrobok stabilný: v normálnych podmienkach je výrobok stabilný

Nevhodné podmienky: nie sú známe

Látky a materiálny s ktorými výrobok nesmie prísť do styku: nie sú známe

Nebezpečné rozkladné produkty: nie sú

 
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

Predmetný výrobok neobsahuje žiadne látky, ktorých koncentrácia je nad limitom klasifikujúcim výrobok ako nebezpečný pre zdravie. V dostupnej literatúre nie sú definované negatívne vplyvy na jednotlivé časti ľudského organizmu

Popis možných ohrození zdravia je sumarizovaný z literárnych údajov:

LD 50 oral – 8 100 mg/kg

HoDL – 0,5 g/kg RoDL – 2,8 g/kg RpDL – 0,225 g/kg

RsDL – 0,9 g/kg RvDL – 0,176 g/kg

 
12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

Ekologické informácie sa vzťahujú na neriedený výrobok – 46,68 % roztok

 Ekotoxicita:

 • na rybách (poecilia reticulata) EC 50 = 27,92 ml/l – nie je nebezpečný
 • na perloočkách (daphnia magna) EC 50 = 3,9 ml/l – je nebezpečný
 • zelená riasa (scenedesmus quadricauda) IC 50 = 3,39 ml/l – je nebezpečný
 • koreň rastliny (sinapis alba) IC 50 = 7,1 ml/l – je nebezpečný

Obsah rizikových prvkov: Cr, celk., Ni, Pb, As, Se, Cd, Hg, Mo, Sb je pod medzou stanovenia, prípadne ich obsahy sú po limitnou hodnotou pre pitnú vodu

pH: 4.92

Konduktivita: 8 920 mS/m

Rozpustené látky: 439 582 mg/l

 
13. INFORMÁCIE O ZNEŠKODŇOVANÍ

Postup zneškodnenia musí byť v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve.

Spôsob zneškodňovania: nariediť čistou vodou v pomere 1 : 1

 
14. INFORMÁCIE O PREPRAVE A DOPRAVA

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný v zmysle dopravných predpisov.

Číslo UN: -

Klasifikácia ADR/RID: -

Klasifikácia IMO: -

 
15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE

Obsahuje:

R – veta: žiadne

S – veta: žiadne

 
16. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Platné zákony a prepisy je prijímateľ povinný vo vlastnom záujme dodržať.