O firme
 Magnéziová soľ
 Rašelina
 Agrokor s.r.o.
 Kontakt
 

spet  späť

 
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Geologické laboratória
Akreditované skúšobné laboratória
052 40 Spišská Nová Ves,tel., fax: 053 4426096


ATEST
posypovej priemyselnej soli

 
PROTOKOL O SKÚŠKE č. 1/2004

Počet výtlačkov: 3
Výtlačok číslo: 1
Strana 1 z počtu 1
Počet príloh: 0

Objednávateľ: Sloven s.r.o, Zimná 54, 052 01 Spišská Nová Ves

Zodpov.prac.:JUDr. Jozef Biroš
Tel: 053 42 97 505
Fax: 053 42 97 505

Dátum prevzatia vzoriek: 9.1.2004
Dátum vykonania skúšok: 9.1.2004
Dátum vystavenia protokolu: 5.2.2004
Objednávka: 9.1.2004
Zákazka: 04-00009
Počet vzoriek: 1
 
Údaje o vzorkách:
Označenie: Biomag
Typ vzorky: posypová soľ
Popis vzorky: šupinky bielej farby

Vzorky odobral: zadávateľ
Miesto odberu: Volgogradská oblasť
Dátum a čas odberu: neudané

Výsledky skúšok

Meraná veličina

Jednotka

04-000018
Biomag
Relat.neistota
(%)
Hranica
stanovenia
Metóda

Metodický predpis

MgCl2
%
47,58
1
0,01
V
STN 684752
nerozpustné látky vo vode
%
0,11
5
0,01
G
STN 684752
(SO4)2-
%
0,06
5
0,01
G
STN 684752
Ca
%
0,02
10
0,01
AES-ICP
PN 2.1
Na
%
0,21
10
0,01
AES-ICP
PN 2.5
K
%
0,08
10
0,01
AES-ICP
PN 2.5
Fe
%
<0,01
 
0,01
AES-ICP
PN 2.1
As
mg/kg
<0,1
 
0,1
AAS-HG
PN 1.1
Pb
mg/kg
<2
 
2
AES-ICP
PN 2.3
Cd
mg/kg
<0,3
 
0,3
AAS-F
PN 1.7
Cr
mg/kg
<1
 
1
AES-ICP
PN 2.3
Cu
mg/kg
4
10
1
AES-ICP
PN 2.3
Ni
mg/kg
<1
 
1
AES-ICP
PN 2.3
Hg
mg/kg
<0,01
 
0,01
AAS-AMA
PN 1.12
Zn
mg/kg
4
10
1
AES-ICP
PN 2.3
Sb
mg/kg
<0,1
 
0,1
AAS-HG
PN 1.1
CN-
mg/kg
<0,25
 
0,25
F
JMAKO-310

Relatívna neistota: relatívna kombinovaná štandardná neistota s koefecientom rozšírenia k= 2

Skúšobné laboratórium prehlasuje, že výsledky skúšok sa týkajú len predmetu skúšok.
Tento protokol môže byť reprodukovaný jedine celý a s písomným súhlasom skúšobného laboratória.

Akreditácia laboratória alebo jeho protokol o skúške sám osebe neznamená v žaidnom prípade schvále ie výrobku orgánom udeľujúcim certifikáciu alebo akýmkoľvek iným orgánom.

Reklamovať výsledky laboratórnych skúšok možno do 30 dní od dátumu odoslania výsledkov zákazníkovi.

Akceptované sú písomne podané žiadosti.

Popis skratiek:
AAS-AMA atómová absorpčná spektrometria
AAS-HG atómová absorpčná spektrometria s generáciou hydridov
AES-ICP atóvová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou
G gravimetria
V volumetria
F fotometria
PN podniková norma

atest-peciatka